دانلود آهنگ مریم از آغاسی

مریم چرا امشب تو با اوا و لبخندی به جانم آتش افکاندی مرا دیوانه کردی

امشب که باران قمت از دیده می بارد دلم در سینه می نالد

مرا آواره کردی مریم مرا دیوانه کردی مریم چرا امشب

دانلود آهنگ مریم از آغاسی

تو با اوا و لبخندی به جانم آتش افکاندی مرا دیوانه کردی

امشب که باران قمت از دیده می بارد دلم در سینه می نالد

مرا آواره کردی مریم مرا دیوانه کردی

اشکی که ریزد زه دیدی من اهی که خیزد ز سینه من

رنگ تمنا ندراد تو ان گل مریم سپیدی

بی تو دلم اشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارد

دیگر به دنیا ندارد مریم مرا آواره کردی

در اشقی افسانه کردی اخر کجای

رفتی قم و دردم ندیدی چهره زردم ندیدی امشب کجای

اشکی که ریزد زه دیدی من اهی که خیزد ز سینه من

رنگ تمنا ندراد تو ان گل مریم سپیدی

بی تو دلم اشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارد

دیگر به دنیا ندارد مریم مرا آواره کردی

در اشقی افسانه کردی اخر کجای

رفتی قم و دردم ندیدی چهره زردم ندیدی

امشب کجای اشکی که ریزد زه دیدی من

اهی که خیزد ز سینه من رنگ تمنا ندراد

تو ان گل مریم سپیدی

بی تو دلم اشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارد

دیگر به دنیا ندارد مریم چرا امشب

تو با اوا و لبخندی به جانم آتش افکاندی مرا دیوانه کردی

امشب که باران قمت از دیده می بارد

دلم در سینه می نالد مرا آواره کردی مریم

مرا دیوانه کردی مریم چرا امشب

تو با اوا و لبخندی به جانم آتش افکاندی مرا دیوانه کردی

امشب که باران قمت از دیده می بارد

دلم در سینه می نالد مرا آواره کردی مریم مرا دیوانه کردی

شکی که ریزد زه دیدی من اهی که خیزد ز سینه من

رنگ تمنا ندراد تو ان گل مریم سپیدی

بی تو دلم اشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد

دانلود آهنگ مریم از آغاسی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 3